Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

FMP vastgestelde Programmabegroting 2018

-63

-163

120

120

Besluitvorming 2018 tot Voorjaarsnota

53

134

132

132

Voorjaarsnota 2018

-1.786

-962

-454

-454

FMP t/m Voorjaarsnota 2018

-1.796

-991

-202

-202

Doelen & Resultaten

Aandacht voor eenzaamheid, zingeving, dementie en de positie van de mantelzorger

-

-

-

-

Versterking van de relatie met partners in de keten van toewijzing

-10

-10

-10

-10

Instelling van een raadswerkgroep Sociaal Domein voor bezuinigen op zorg

-

-

-

-

Terugbrengen inhuur/formatie Sociaal Domein

100

200

300

400

Afbouw resterend tekort Sociaal Domein

321

643

814

1.136

Uitbouw van projecten die zorg verminderen

-160

-160

-160

-160

Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang

-

-5

pm

pm

Toetsing van participatie bij beleid en uitvoering

pm

pm

pm

pm

Gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken

-

-

-31

-63

Obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers wegnemen

-40

-190

-190

-190

Uitwerking van verbeteringen voor de hedendaagse fietser

-

-

-

-

Samen met de raad de vragen bedenken voor nader mobiliteitsonderzoek

-15

-

-

-

Op basis van dit mobiliteitsonderzoek komen wij met onderbouwde voorstellen naar de raad

-

-

-

-

Inrichten van meer parkeerplaatsen rondom de dijken

-15

-15

-16

-30

De nu vastgestelde locaties voor Toeristische OverstapPunten (TOP’s) heroverwegen

-

-

-

-

Parkeren of zelfs stoppen op dijken verbieden en handhaven

-

-

-

-

In gesprek met partijen over uitbreidingsmogelijkheden openbaar – en buurtbusvervoer

pm

-60

-60

-60

Wij volgen de (externe) onderzoeken naar vervoer over water

-

-

-

-

Maatregelen nemen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen

-

-38

-76

-114

In elke kern buurthuizen ophouden

-

-

-

-

Samenwerking van sport- en welzijnsorganisaties stimuleren

-15

-15

-15

-15

Groenvoorzieningen op peil houden

-

-

-

-

Dorpsagenda’s stimuleren in alle kernen

-

-

-

-

Maatregelen nemen om hondenoverlast tegen te gaan, zonder hondenbelasting

-25

-25

-25

-25

Bevorderen van een uniforme APV voor de gehele gemeente

-

-

-

-

De energievisie uitbreiden met een concreet en integraal duurzaamheidsplan

-100

-100

-100

-100

Uitvoering geven aan het duurzaamheidsplan

pm

pm

pm

pm

Voortzetten van de stimuleringsregelingen voor inwoners

-15

-50

-50

-50

Actief zoeken naar financiering van duurzaamheidsmaatregelen

-8

-8

-8

-8

Meedoen met de Monitor CO2-Prestatieladder

-

-

-

-

Zoeken naar mogelijkheden voor participatie in schone energie buiten de gemeentegrenzen

-

-

-

-

In gesprek gaan met onze ondernemers over verduurzamingsmogelijkheden

pm

pm

pm

pm

Gemeentelijke gebouwen energie neutraal maken.

-

-

-

-

Als organisatie duurzaamheid integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering

pm

pm

pm

pm

Afvalscheiding verbeteren

-

-

-

-

Vol inzetten op het bestaande beleid voor natuur en landschap, monumenten en cultuur, toerisme en recreatie

-

-

-

-

Ondersteunen vernieuwing Bevrijdingsmuseum en Museumpark Orientalis

-

-

pm

pm

Stimuleren van nieuwe initiatieven voor herinneringstoerisme, zorgtoerisme en green destinations

-13

-13

-13

-13

Verbeteren en uitbreiden van het netwerk van fiets- en wandelroutes

pm

pm

pm

pm

Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda en woonvisie

-15

pm

pm

pm

Bouw van 620 woningen in Berg en Dal van 2018 tot 2027

-

-

-

-

Nieuwe initiatieven toetsen op haalbaarheid en toegevoegde waarde

-

-

-

-

Bij bouwplannen met vijf of meer woningen, uitgangspunt gasloos en energieneutraal wonen

-

-

-

-

Mogelijkheden voor vrije bouwkavels nadrukkelijk verkennen

-

-

-

-

Blijvend in gesprek met ondernemers en zorgpartijen

-

-

-

-

Onderzoeken alternatieve invulling kippenfarm op de Dennenkamp te Groesbeek

pm

pm

pm

pm

Kansen van schone technologie voor bedrijvigheid en werkgelegenheid benutten

-

-

-

-

Ruimtelijke veranderingen met een energie-neutrale, circulaire economie zo goed mogelijk inpassen in het landschap

-

-

-

-

Inspirerend uitvoering geven aan onze plannen op gebied van werk en economie

-

-

-

-

Continueren werkgroep Samenwerkingen

-

-

-

-

Nadrukkelijker formuleren van de opdracht en kaders aan samenwerkingen

-

-

-

-

Raadsleden kijken in samenleving naar effecten samenwerking

-

-

-

-

Sterkere rol van college en portefeuillehouders in de terugkoppeling naar de gemeenteraad

-

-

-

-

In 2018 besluiten of we Doelgroepenvervoer vanaf 2020 anders gaan organiseren

-

pm

pm

pm

Meten hoe de tevredenheid bij inwoners en bedrijven is over onze dienstverlening

-15

-15

-15

-15

Ook carrouselvergaderingen uit de raadszaal uitzenden via internet

-2

-2

-2

-2

Raadscommunicatie nadrukkelijker vormgeven

-6

-6

-6

-6

Meer publiciteit voor openbare vergaderingen en thema-avonden van de raad

-

-

-

-

Bij complexe dossiers oriënteert de raad zich ter plaatse voor behandeling in carrousel

-

-

-

-

Inwoners/ bedrijven voldoende gelegenheid geven om in te spreken tijdens raads-/carrouselvergaderingen

-

-

-

-

Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing continueren

-

-

-

-

Samen met scholen invulling geven aan politiek educatieve projecten

-5

-5

-5

-5

Actieve terugkoppeling vanuit het college op lopende, belangrijke dossiers

-

-

-

-

Invulling Rekenkamerfunctie

pm

pm

pm

pm

Totaal doelen & resultaten

-38

126

332

670

Beleidsontwikkelingen

Aanpassing definitie woonplaatsbeginsel

746

746

746

746

Beschermd wonen

-

pm

pm

pm

Abonnementstarief huishoudens

-100

-200

-200

-200

Herziening btw vrijstelling sportverenigingen

pm

pm

pm

pm

Uitgaven aanpak achterstanden beleid

-37

-74

-111

-148

Rijksuitkering aanpak achterstanden beleid

37

74

111

148

Grip op kosten sociaal domein

pm

pm

pm

pm

Groot onderhoud gymzalen

pm

pm

pm

pm

Projecten in de openbare ruimte (bewonersinitiatieven)

-50

-50

-50

-

Exploitatie tekort Lokale omroep

pm

pm

pm

pm

Aanleg fietspad Leuth

-

-

-3

-7

Aanleg glasvezel buitengebied

-150

-150

-

-

Hogere kapitaallasten vervanging kleedkamer

-5

-25

-40

-45

Fiets-/ voetveer Bemmel-Ooij

-45

-10

-10

-9

Onderzoek omleiding bus

pm

pm

pm

pm

Overige investeringen MIP

-

-

-17

-35

Handhaving/BOA

-175

-175

-175

-175

Stelpost inflatie lonen en prijzen

-1.884

-1.884

-1.884

-1.884

Stelpost inflatie inkomsten

1.805

1.805

1.805

1.805

Algemene uitkering

-

-

-

-

Aanwending reserve extreme wateroverlast

-

14

27

27

Aanwending algemene reserve tbv afbouw tekort sociaal domein

1.226

796

361

-

Verbouwing gemeentewerf

-

-8

-15

-15

Aanschaf materieel 2021

-

-

-

-4

Aanschaf materieel 2022

-

-

-

-

Totaal beleidsontwikkelingen

1.368

859

545

204

waarvan structureel

-216

173

680

677

waarvan incidenteel

-250

-179

-5

-5