Inwoner

Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Wat willen we bereiken?

We benoemen in de Kadernota alleen nieuwe of gewijzigde doelen en resultaten ten opzichte van de Programmabegroting 2018. Hieronder staan de doelen en resultaten uit het coalitieakkoord "Duurzaam verder bouwen".
In de Programmabegroting 2019 nemen we alle doelen en resultaten op.

1.

Vasthouden aan het uitgangspunt van een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor inwoners, die het hard nodig hebben

a.

Aandacht voor eenzaamheid, zingeving, dementie en de positie van de mantelzorger die onder druk staat.

2.

Voorlichting aan inwoners en ketenpartners met als doel begrip te krijgen voor de keuzes in de zorg

a.

Versterking van de relatie met partners in de keten van toewijzing, zoals huisartsen.

3.

Een efficiënter en effectiever werkende organisatie

a.

Instelling van een werkgroep Sociaal Domein vanuit de gemeenteraad en carrousel om te bezuinigen op zorg waar mogelijk en acceptabel.

b.

Bevorderen van een effectievere en efficiëntere organisatie waarbij binnen 4 jaar de inhuur/formatie met € 400.000 wordt teruggebracht. Belangrijk onderdeel daarvan is het analyseren van de processen om daarmee het lerend vermogen van de organisatie verbeteren.

c.

Afbouw van het resterende tekort in de komende vier jaar en tot die tijd reserves aanspreken om onszelf de tijd te gunnen maatregelen te bedenken en te zorgen dat deze het gewenste effect hebben.

4.

Transformatie van de zorg naar een aanpak gericht op preventie, vroegtijdige signalering en betaalbaarheid

a.

Uitbouw van projecten die zorg verminderen, zoals de ‘school als vindplaats’ en praktijkondersteuners bij huisartsen.

b.

Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang. Wij willen daar een integrale, preventieve en repressieve aanpak voor opstellen.

5.

Optimaal inzetten van burgerparticipatie

a.

Toetsing van participatie bij beleid en uitvoering.

6.

Wij willen maximaal inzetten op duurzaamheid en daarbij zelf het goede voorbeeld blijven geven.

a.

Gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken.