Voorwoord

Voorwoord

Algemeen
In de Kadernota 2019 hebben we de actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op een rij gezet. De belangrijkste basis hiervoor is het nieuwe coalitie-akkoord “Duurzaam verder bouwen”. Het nieuwe college wil vol in blijven zetten op het beleid dat de afgelopen drie jaar is gevoerd. Een aantal speerpunten noemen we hier:

 1. Lage lasten voor onze inwoner
 2. Burgerparticipatie en zichtbaarheid
 3. Structurele inzet op verbetering van dienstverlening
 4. Goede, betaalbare en toegankelijke zorg
 5. Nieuwe mogelijkheden voor verkeer en openbaar vervoer
 6. Aantrekkelijke dorpscentra
 7. Aanpak parkeeroverlast dijken
 8. Bevorderen van woongenot, sociale samenhang en veiligheid in wijken
 9. Woningen verbeteren en verduurzamen, nieuwe woningen gasloos
 10. Innovatieve oplossingen om in 2050 energieneutraal te zijn
 11. Initiërende en stimulerende rol bij werk en welvaart voor inwoners
 12. Koesteren van landschap en cultuurhistorie en inzetten op stijging van toerisme
 13. Constructief kritische houding naar (bestuurlijke) samenwerkingen

De doelstellingen en actiepunten/resultaten komen voort uit het coalitieakkoord. Waar mogelijk hebben we deze voorzien van het jaar van realisatie en een raming. Hiermee scheppen we een zo’n realistisch mogelijk, financieel beeld van onze meerjarenraming.
Voor het volledige coalitieakkoord kunt u klikken op onderstaande link.
Coalitieakkoord "Duurzaam verder bouwen" 2018 - 2022

Het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is een andere belangrijke ontwikkeling. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben in februari 2018 een akkoord gesloten. Ze gaan samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aanpakken zoals klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur. Deze afspraken vormen de start van het gezamenlijke interbestuurlijk programma en een agenda. Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden. Daardoor komt er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke en effectieve aanpak tot stand. Alle overheden zullen zich ook financieel inzetten voor de opgaven waarbij zij betrokken zijn. Diverse opgaven staan in het coalitieakkoord en hebben wij meegenomen in deze kadernota.

In de maartcirculaire 2018 van het rijk zijn uitsluitend de financiële gevolgen van het regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma verwerkt. Deze effecten zijn financieel doorgerekend in de meerjarenraming van de Voorjaarsnota 2018. Een aantal maatregelen heeft pas effect met ingang van 2019. Deze maatregelen lichten we toe in de programma’s van deze kadernota. Daarnaast heeft het Kabinet voor een aantal van de gezamenlijke opgaven enveloppen of andere intensiveringen voorzien in het regeerakkoord. Bijvoorbeeld € 300 miljoen voor klimaat en duurzaamheid. Het is nog onbekend hoe deze middelen worden verdeeld.

Met het vaststellen van de Kadernota 2019 bepaalt de raad op hoofdlijnen de koers van het gemeentelijke beleid en de financiële middelen voor de komende jaren. Deze hoofdlijnen werken we uit en zijn de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020-2022.

Aangepast proces in een verkiezingsjaar
Het college, de organisatie en de Raadswerkgroep Begroting zijn in 2017 op zoek gegaan naar een andere wijze van begrotingsbehandeling. Het doel is om de raad eerder te betrekken in de keuzes voor de op te stellen begroting. In 2017 hebben we daarmee de eerste ervaringen opgedaan. Gestart werd met een richtinggevende sessie (middels Kahoot) en een keuzesessie met de raad. Op basis van de gemaakte keuzes stelt het college de kadernota op en legt deze voor aan de raad in de raadsvergadering van juli.
In een verkiezingsjaar, zoals nu in 2018, is er sprake van een aangepast proces. Dan komt het coalitieakkoord in plaats van de richtinggevende keuzesessie met de raad. De kadernota is dan een uitwerking van het coalitieakkoord.

Meerjarenperspectief
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

FMP vastgestelde programmabegroting 2018

-63

-163

120

120

Besluitvorming 2018 tot Voorjaarsnota

53

134

132

132

Voorjaarsnota 2018

-1786

-962

-454

-454

FMP t/m Voorjaarsnota 2018

-1796

-991

-202

-202

Kadernota 2019

1330

985

877

874

FMP t/m Kadernota 2019

-466

-6

675

672

waarvan structureel

-216

173

680

677

waarvan incidenteel

-250

-179

-5

-5

Dit meerjarenperspectief laat een gunstig beeld zien. In de eerste twee jaar hebben we nog te maken met een tekort. Daarna slaat dit om en is er sprake van een positief begrotingssaldo.
Voor de dekking van het tekort in de eerste twee jaar willen we de algemene reserve aanspreken.

Voor een verdere toelichting op het FMP verwijzen wij naar de 'Financiële begroting/ FMP'.