Onze buurt

Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Wat willen we bereiken?

We benoemen in de Kadernota alleen nieuwe of gewijzigde doelen en resultaten ten opzichte van de Programmabegroting 2018. Hieronder staan de doelen en resultaten uit het coalitieakkoord "Duurzaam verder bouwen"
In de Programmabegroting 2019 nemen we alle doelen en resultaten op.

1.

Uitvoering geven aan maatregelen op basis van een mobiliteitsonderzoek. In zijn algemeenheid extra aandacht voor comfort en veiligheid van fietsers en voetgangers. Daarbij kijken we naar de eigen gemeente en naar regionale effecten en oplossingen.

a.

Obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers (ed) wegnemen.

b.

Uitwerking van verbeteringen voor de hedendaagse fietser.

2.

Een aantrekkelijk en gastvrij dorpscentrum in Groesbeek met shared spaces en een daarbij passend verkeersaanbod en verkeersgedrag, waarbij sprake is van een harmonieus gebruik door alle weggebruikers van de beschikbare ruimte en ondernemers die bestaansrecht houden.

a

Samen met de raad de vragen bedenken voor nader mobiliteitsonderzoek.

b.

Op basis van dit mobiliteitsonderzoek komen wij met onderbouwde voorstellen naar de raad.

3.

Een samengaan van alle verkeersdeelnemers in de polder met als uitgangspunt dat hiervoor de dijken niet worden afgesloten.

a.

Inrichten van meer parkeerplaatsen voordat gebruik wordt gemaakt van de dijken.

b.

De nu vastgestelde locaties voor Toeristische OverstapPunten (TOP’s) heroverwegen.

c.

Parkeren of zelfs stoppen op dijken verbieden en handhaven.

4.

Inzetten op behoud van bestaande OV-busverbindingen en zo mogelijk uitbreiding van dit openbaar vervoer over de weg of het water.

a.

In gesprek met partijen over uitbreidingsmogelijkheden openbaar – en buurtbusvervoer.

b.

We streven naar uitbreiding van de elektrische buurtbus, zodat kernen onderling bereikbaar worden.

c.

Wij volgen het (externe) onderzoek naar vervoer over water.

5.

Bevorderen van woongenot, sociale samenhang en veiligheid in wijken

a.

Maatregelen nemen om wateroverlast te voorkomen.

b.

In elke kern buurthuizen openhouden, maar niet ten koste van de lokale ondernemer; dus geen oneerlijke concurrentie en geen activiteiten die weliswaar economisch aantrekkelijk zijn maar niet passen bij een buurthuis.

c.

Samenwerking van sport- en welzijnsorganisaties stimuleren en financieel bevorderen; mogelijk leidt dit tot een efficiëntere multifunctionele gebouwenexploitatie.

d.

Groenvoorzieningen op peil houden.

e.

Dorpsagenda’s stimuleren in alle kernen.

f.

Maatregelen nemen om hondenoverlast tegen te gaan, echter geen invoering van hondenbelasting.

g.

Bevorderen van een uniforme APV voor de gehele gemeente.

6.

Wij willen maximaal inzetten op duurzaamheid en daarbij zelf het goede voorbeeld blijven geven. Tweede doel is 16% duurzame energie opwekking binnen de eigen gemeente per 2023.

a.

De Energievisie uitbreiden met een concreet en integraal duurzaamheidsplan, inclusief financiële onderbouwing.

b.

Voortzetten van de stimuleringsregelingen voor inwoners en mogelijk nieuwe stimuleringsmaatregelen bedenken.

c.

Actief zoeken naar financiering van maatregelen, bijvoorbeeld bij provincie en rijk, en daaraan ook zelf bijdragen.

d.

Meedoen met de Monitor CO2-Prestatieladder; Daarmede maak je de eigen CO2 uitstoot inzichtelijk en laat je zien wat je doet om deze uitstoot te verminderen.

e.

Op zoek gaan naar mogelijkheden voor participatie in schone energie buiten de gemeentegrenzen.

f.

In gesprek gaan met onze ondernemers over verduurzamingsmogelijkheden.

g.

Als gemeente het voorbeeld geven door gemeentelijke gebouwen energie neutraal te maken.

h.

Als organisatie duurzaamheid integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.

i.

Afvalscheiding verbeteren door voorlichting, bevorderen hergebruik en pleiten voor invoering van statiegeld op blik en plastic.

7.

Wij willen de bijzondere landschappelijk en cultuurhistorische elementen en monumentaal erfgoed in onze gemeente behouden. Het aantal toeristische bezoeken en overnachtingen laten stijgen met 4%.

a.

Vol inzetten op het bestaande beleid voor natuur en landschap, monumenten en cultuur, toerisme en recreatie.

b.

Ondersteunen van het initiatief van het Bevrijdingsmuseum om te vernieuwen en meedenken in levensvatbare oplossingen voor Museumpark Orientalis.

c.

Stimuleren van nieuwe initiatieven op gebied van herinneringstoerisme, zorgtoerisme en green destinations.

d.

Verbeteren en uitbreiden van het netwerk van fiets- en wandelroutes.