Onze gemeente

Sommige dingen die de gemeente voor je regelt ken je. Bijvoorbeeld een nieuw paspoort, trouwen of het registreren van een pas geboren kind. Maar er wordt meer voor je geregeld. Dingen waar je niet zoveel van merkt en die verder gaan dan onze gemeentegrenzen. Denk aan het versterken van de economie, zodat er genoeg bedrijven en banen zijn. Of woningbouw-afspraken om woningen te mogen bouwen of het organiseren van zorg. Om dat goed te kunnen doen werken we samen met andere gemeenten om ons heen. Wat we ook doen, het belang van onze inwoners staat voorop!

In dit programma wordt duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.

Daarnaast wordt in dit programma duidelijk dat de gemeente Berg en Dal ook actief is buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio.
Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.
Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.
In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Wat willen we bereiken?

We benoemen in de Kadernota alleen nieuwe of gewijzigde doelen en resultaten ten opzichte van de Programmabegroting 2018. Hieronder staan de doelen en resultaten uit het coalitieakkoord "Duurzaam verder bouwen"
In de Programmabegroting 2019 nemen we alle doelen en resultaten op.

1.

De bestaande woningvoorraad kwalitatief verbeteren en verduurzamen

a.

Uitvoering geven aan de vastgestelde Woonagenda en woonvisie.

2.

Aandacht voor diversiteit in bestaande en nieuwe plannen

a.

Bouw van 620 woningen in Berg en Dal van 2018 tot 2027.

b.

Nieuwe, van de woonvisie afwijkende initiatieven niet bij voorbaat afwijzen, maar toetsen op haalbaarheid en toegevoegde waarde.

3.

Bouw nieuwe toekomstbestendige en dus energie neutrale woningen

a.

Bij bouwplannen van vijf woningen of meer gasloos en energie neutraal wonen als uitgangspunt nemen.

b.

Wij willen de mogelijkheden voor vrije bouwkavels nadrukkelijk verkennen.

4.

Wij willen vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheden en taken een initiërende en stimulerende rol invullen als het gaat om werk en welvaart voor onze inwoners. Uiteindelijk doel is een circulaire economie in 2050, waarin grondstoffen hun waarde behouden en kringlopen zo kort mogelijk zijn

a.

Blijvend in gesprek met ondernemers en zorgpartijen.

b.

Onderzoeken van een alternatieve invulling van de kippenfarm op de Dennenkamp te Groesbeek.

c.

We benutten de kansen van schone technologie voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.

d.

De ruimtelijke veranderingen die een energie-neutrale, circulaire economie met zich meebrengt, passen we zo goed mogelijk in in het landschap.

e

Inspirerend uitvoering geven aan onze plannen op gebied van werk en economie.

5.

Door samenwerking komen tot een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven

a.

Continueren werkgroep Samenwerkingen.

6.

Zorgen dat deze samenwerkingen qua opdracht en resultaat inzichtelijk zijn voor de raad

a.

Nadrukkelijker formuleren van de opdracht (sturen op inhoud) en kaders (financiën) aan samenwerkingen.

b.

Raadsleden kijken in samenleving naar effecten samenwerking.

c.

Sterkere rol van college en portefeuillehouders in de terugkoppeling naar de gemeenteraad.

7.

Samenwerkingen die niet de gewenste effecten opleveren indien mogelijk beëindigen of afslanken

a.

Medio 2018 besluiten of we het Doelgroepenvervoer vanaf 2020 anders gaan organiseren.

8.

Verbeteren van de dienstverlening, waaronder: telefonische bereikbaarheid, adequeaat reageren op e-mails en een consequente ‘ja, tenzij-houding’ naar inwoners en ondernemers

a.

Planmatig en structureel inzetten op een verbetering van de dienstverlening.

b.

Regelmatig meten hoe de tevredenheid bij inwoners en bedrijven is over onze dienstverlening.

9.

Een zichtbare raad en een zichtbaar college

a.

Ook carrouselvergaderingen uit de raadszaal uitzenden via internet.

b.

Raadscommunicatie nadrukkelijker vormgeven.

10.

Transparante politiek en dit ook benadrukken

a.

Meer publiciteit voor openbare vergaderingen en thema-avonden van de raad.

b.

Bij complexe dossiers oriënteert de raad zich ter plaatse voor de behandeling in de carrousel.

c.

Inwoners en bedrijven krijgen voldoende gelegenheid om in te spreken tijdens raads- en carrouselvergaderingen.

d.

Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing continueren.

e.

Samen met scholen invulling geven aan politiek educatieve projecten.

f.

Actieve terugkoppeling vanuit het college op lopende, belangrijke dossiers.

11.

Invulling van de rekenkamerfunctie op een manier die veel draagvlak heeft in de raad en toch betaalbaar blijft.

a.

De varianten directeur-onderzoeker, volledig externe rekenkamerfunctie en de mogelijkheid om als raad ad hoc onderzoeken te doen worden in een advies voorgelegd aan de raad.